This project is read-only.

Sửa tính năng thay đổi thuế suất thì tính lại các khoản mục ở các chứng từ

Thêm Even ChangeProperty cho ChứngTu Bắt và xử lý ở các khoản mục

Id #336 | Release: None | Updated: Dec 15, 2017 at 10:43 AM by nguyenhoangha | Created: Apr 14, 2011 at 8:04 AM by vuongquangphuong

Trong hóa đơn mua bán, khi dòng mới có hàng trùng với hàng đã nhập thì chạy lên row đó và focus vào ô số lượng

Id #329 | Release: None | Updated: Dec 15, 2017 at 10:43 AM by nguyenhoangha | Created: Apr 4, 2011 at 9:21 AM by vuongquangphuong

Báo cáo tồn theo nhà cung cấp cho phép 1 hàng nhiều nhà

Id #327 | Release: None | Updated: Dec 15, 2017 at 10:43 AM by nguyenhoangha | Created: Apr 4, 2011 at 9:18 AM by vuongquangphuong

Nhập được hàng mới từ grid trong hóa đơn mua bán nhập xuất

Id #323 | Release: None | Updated: Dec 15, 2017 at 10:43 AM by nguyenhoangha | Created: Apr 4, 2011 at 9:15 AM by vuongquangphuong

multi column search có ưu tiên

Id #322 | Release: None | Updated: Dec 15, 2017 at 10:43 AM by nguyenhoangha | Created: Apr 4, 2011 at 9:14 AM by vuongquangphuong

Báo cáo hàng tồn chung các kho

Id #318 | Release: None | Updated: Dec 15, 2017 at 10:43 AM by nguyenhoangha | Created: Apr 4, 2011 at 9:09 AM by vuongquangphuong

Công cụ\Đặt Hàng

Chọn nhà cung cấp(chọn 1 hoặc nhiều nhà), chọn loại hàng(có thể chọn 1 hoặc 2 hoặc nhiều loại hàng, nếu không chọn loại hàng nào thì máy tự hiểu chọn tất), số lượng tồn nhỏ hơn. Khi ấn vào đặt hàn...

Id #194 | Release: None | Updated: Dec 15, 2017 at 10:43 AM by quanxutk1 | Created: Feb 22, 2011 at 7:33 AM by nguyenhoangha

 • 1-7 of 7 Work Items
  • Previous
  • 1
  • Next
  • Showing
  • All
  • Work Items